Gdańskie Liceum Autonomiczne rozpoczęło swoją działalność 1 września 1989 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Gdańskie Liceum Autonomiczne wraz z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową tworzą Gdańskie Szkoły Autonomiczne.


Razem, jednak autonomicznie
- koncepcja dydaktyczna

Tradycja i nowoczesność
W procesie edukacji  stosujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody czerpiąc z nich to co uznajemy za najbardziej efektywne dla naszych uczniów. Wierzymy, że najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne czy pracownie przedmiotowe mogą być gwarancją sukcesu edukacyjnego uczniów jedynie w połączeniu z nauczycielem - człowiekiem, który nieustannie się uczy i rozwija, który inspiruje i  motywuje oraz ma świadomość wagi swojej roli w życiu młodych ludzi.
Nie chcemy aby przekazywana w naszej szkole wiedza była tylko zbiorem oderwanych od siebie informacji, które uczniowie odtwarzają mechaniczne rozwiązując jedynie testy przedmiotowe. Chcielibyśmy pokazwać uczniom  praktyczny walor edukacji  stosując m.in. metody doświadczeń, eksperymentów, pracy projektowej oraz pracy w grupie.

Wysokie wyniki
Najwyższy poziom kształcenia, wskazywanie wielu zróżnicowanych kierunków rozwoju, profesjonalne wsparcie  w osiąganiu indywidualnych celów przy maksymalnie autonomicznym podejściu do  procesu nauczania to najważniejsze założenia koncepcji dydaktycznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.
Świadomi, że wyniki przesądzają o sukcesach podczas rekrutacji na studia wyższe, wspólnie z uczniami pracujemy już od pierwszej klasy nad osiągnięciem jak najwyższych not podczas egzaminów maturalnych. Obecność GLA w czołówkach  rankingów edukacyjnych świadczy o tym, że osiągamy na tym polu duże sukcesy.
Nasza szkoła nie nastawia się jedynie na przygotowanie do egzaminów maturalnych, lecz idzie w swoich zamierzeniach dużo dalej. Pomagamy naszym uczniom znaleźć drogę dalszej kariery dostosowaną do ich zainteresowań, talentu i osobowości, oraz nastawiamy się w edukacji na proces, a nie jedynie na wynik. Egzaminy maturalne, choć niezwykle dla nas ważne, są jednym z etapów na drodze do osiągnięcia celu jakim jest realizacja planów życiowych i marzeń naszych uczniów.

Współodpowiedzialność za edukację
Dążymy do tego aby uczniowie czuli się  współodpowiedzialni za swoją edukację. Dlatego cenimy sobie działania, które organizowane są z ich inicjatywy i łączą różne dyscypliny. Przykładem takich przedsięwzięć są uczniowskie kluby dyskusyjne, debaty czy konferencje przygotowywane z okazji dni profilowych. Podczas tych wydarzeń porusza się zagadnienia związane zarówno ze sztuką, przedmiotami ścisłymi, jak i aktualne problemy społeczne.  Angażujemy młodzież także w organizację  dni promujących poszczególne profile klasowe – uczniowie wspólnie z nauczycielami pracują nad koncepcją i przebiegiem tych wydarzeń. Dla uczniów, którzy koncentrują się głównie na przedmiotach z zakresu wybranego profilu jest to doskonała okazja  aby szerzej poznać inne  dziedziny naukowe.
Dzięki wymienionym inicjatywom można zauważyć, że w szkole panuje wyjątkowa atmosfera zarówno podczas zajęć, jak i w kontaktach młodzieży z nauczycielami oraz uczniów ze sobą na co dzień.

Zróżnicowane źródła wiedzy
Istotnym  elementem naszej koncepcji dydaktycznej  jest realizowanie działań edukacyjnych poza  terenem szkoły. W ten sposób chcemy otworzyć uczniów na czerpanie wiedzy z wielu źródeł. Podczas roku szkolnego uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych organizowanych specjalnie dla nich na wielu trójmiejskich uczelniach oraz innych instytucjach o charakterze edukacyjnym. Młodzież ma również możliwość udziału w wyjazdach profilowych organizowanych w Polsce i za granicą. Są to wyjazdy matematyczno-sportowe, humanistyczne, przyrodnicze czy plenery malarskie. Inicjatywy te dają możliwość poznania wielu specjalistów i ofert ośrodków związanych z uczniowskimi zainteresowaniami. W trakcie wyjazdów uczniowie nie tylko przyswajają wiedzę, ale jednocześnie uczą się szacunku do drugiej osoby, do przyrody oraz wrażliwości na własność cudzą i dobro wspólne.
Tradycją szkoły są spotkania z osobami reprezentującymi różne środowiska zawodowe, podczas których uczniowie mają możliwość zdobycia z tzw. pierwszej ręki informacji dotyczących przygotowania do wykonywania określonego zawodu, jego specyfiki oraz wyzwań z tym związanych. Bardzo często prowadzącymi te spotkania są rodzice naszych uczniów bądź absolwenci szkoły.
Podczas zajęć szkolnych staramy się uczyć licealistów jak rozpoznawać rzetelne źródła informacji. Zachęcamy do korzystania z różnych dostępnych zbiorów jednak zależy nam aby nasi uczniowie potrafili ocenić wiarygodność i użyteczność źródeł, do których sięgają w procesie swojej edukacji.

Profilowanie i poziomowanie
Uczeń naszej szkoły począwszy od pierwszej klasy wybiera jeden z oferowanych profili kształcenia. Przedmioty profilowe są realizowane w wersji rozszerzonej przez cztery lata nauki, co umożliwia najlepsze przygotowanie do wybranego kierunku studiów. Uczniowie mogą jednak korygować wybór przedmiotów rozszerzonych w zgodzie ze swoimi aktualnymi zainteresowaniami. Uczniowie dokonują wyboru własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju z zachowaniem możliwości jej zmiany bądź modyfikacji nie później niż do końca klasy 2. Co ważne, uczniom pragnącym realizować przedmioty wykraczające poza ofertę wybranego profilu umożliwiamy indywidualizację planów zajęć.
Indywidualizacja nauczania znajduje także odzwierciedlenie w poziomowaniu. Uczniowie naszego liceum uczęszczają na zajęcia z wybranych przedmiotów, np. matematyki oraz języków obcych, w grupach o różnym poziomie zaawansowania w ramach międzyklasowego systemu organizacji zajęć. Poziomowanie pozwala zoptymalizować proces nauczania. Uczniowie zyskują możliwość uczestniczenia w zajęciach najlepiej dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Współpraca z uczelniami
Zasada praktycznego podejścia do procesu nauczania wyraża się między innymi w ścisłej współpracy poszczególnych profili naszego liceum z największymi trójmiejskimi uczelniami: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na mocy umów podpisanych z ich władzami uczniowie GLA mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich. Uczniowie GLA biorą także udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez uczelnie wyższe w całym kraju. Jest to szansa na zdobycie indeksu wybranej uczelni jeszcze przed maturą.    W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych uczniów studiami poza granicami Polski podejmujemy także współpracę z uczelniami brytyjskimi głównie w zakresie informacji związanymi z procesami rekrutacji.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej
Staramy się aby nasz uczeń był jak najlepiej przygotowany do podjęcia studiów na wymarzonym kierunku i dlatego w każdym profilu proponujemy różnorodne obowiązkowe zajęcia uzupełniające związane z profilem kształcenia. W ofercie mamy m.in. filozofię, język łaciński, elementy kulturoznawstwa,  historię sztuki, matematykę finansową, ekonomię, dietetykę, ekologię, rysunek, grafikę komputerową.

Dla siebie i dla innych - koncepcja wychowawcza

Działania wychowawcze szkoły, zgodne z Misją szkół GFO, zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. [link]
W działaniach wychowawczych w Gdańskim Liceum Autonomicznym kładziemy  nacisk na samodzielność uczniów w myśleniu i działaniu.  Dajemy uczniom przestrzeń do swobodnego artykułowania swoich poglądów, ale podkreślamy potrzebę merytorycznej argumentacji.
Jednocześnie staramy się, aby nasi uczniowie byli otwarci na świat i jego różnorodność, podkreślając wagę pracy grupowej i kontakty z różnymi środowiskami.
Koncepcja wychowawcza Gdańskiego Liceum Autonomicznego  uwzględnia szacunek i wrażliwość na innych. W ramach tego założenia staramy się pokazać uczniom, że świat jest różnorodny, a w konsekwencji tego ludzie mierzą się z wieloma wyzwaniami, ale też czerpią z tego korzyści. Podejmujemy współpracę z wieloma instytucjami zewnętrznymi, zapraszamy do szkoły przedstawicieli różnych środowisk, w tym także grup marginalizowanych. Cyklicznie organizujemy ludzkie biblioteki oraz wydarzenia o charakterze wielokulturowym. Wspieramy także  obchody świąt państwowych oraz religijnych. Podczas codziennej pracy staramy się stworzyć atmosferę przyjazną dla wszystkich – bez względu na pochodzenie, tożsamość czy poglądy.
W codziennej pracy z uczniami podkreślamy wagę zasad savoir-vivre oraz kultury osobistej. Chcielibyśmy aby członkowie naszej społeczności okazywali sobie szacunek i życzliwość.
Jesteśmy przekonani, że działania wolontaryjne mają duży wpływ na kształtowanie postaw empatii, wrażliwości i bezinteresowności, dlatego w pracy szkoły rokrocznie  uwzględniamy również wydarzenia o tym charakterze. Doceniamy inicjatywy wychodzące zarówno od uczniów, nauczycieli i rodziców, a różnorodność działań na wielu polach pozwala na zachęcenie do działalności osób o różnych zainteresowaniach, temperamentach i wrażliwości. Tradycją szkoły stało się organizowanie zbiórek dla osób potrzebujących na zakończenie roku szkolnego czy z okazji Dnia Nauczyciela. W trakcie roku szkolnego nierzadko organizujemy akcje charytatywne, których beneficjentami są trójmiejscy seniorzy, małoletni pacjenci oddziałów szpitalnych w Gdańsku, ale także schroniska dla zwierząt.

W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek” prowadzonej przez Gdańską Fundację Oświatową od 2003 roku. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli oraz prowadzą dla nich szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Pracownicy Poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (np. bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień. Ważnym elementem pracy Poradni jest prowadzenie zajęć oraz możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących doradztwa zawodowego.