Uczniowie
Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
Wspieranie w radzeniu sobie z trudności emocjonalnymi
Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb
Zajęcia psychoedukacyjne
Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
Mediacje rówieśnicze
Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
Pomoc w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy
Terapia pedagogiczna

Nauczyciele
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy jako grupy oraz indywidualnych problemów rozwojowych uczniów
Konsultacje indywidualne
Warsztaty i szkolenia
Materiały psychoedukacyjne
Wspieranie działań mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

Rodzice
Wsparcie w procesie wychowania dzieci
Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Indywidualne konsultacje
Grupowe spotkania psychoedukacyjne
Materiały psychoedukacyjne
Pomoc w wspieraniu dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych

Zespół do spraw przemocy w rodzinie
[regulamin]