Emilia Bielińska - psycholog, pedagog specjalny
Prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia grupowe w formie warsztatowej w klasach. Towarzyszy w przeżywanych kryzysach w obszarze emocji i relacji społecznych. Wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie trudności związanych z edukacją i wychowaniem.
bielinska.emilia@gfo.pl

Barbara Darmorost – pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy, diagnosta
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz udziela wsparcia młodzieży w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla uczniów oraz zajęcia warsztatowe w klasach. Wspiera w sytuacjach kryzysowych. Towarzyszy nauczycielom w pracy z młodzieżą oraz rodzicom poprzez konsultacje i działania psychoedukacyjne związane z wychowaniem i radzeniem sobie z emocjami.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska, kielbratowska.magdalena@gfo.pl