Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 1-3.
Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne.
Prowadzi konsultacje, spotkania psychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, mające na celu wsparcie w zakresie problemów szkolnych i emocjonalnych dzieci.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Małgorzata Wyszogrodzka – psycholog, trener uważności
Absolwentka psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Kompetencje osobiste i społeczne”. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół uważności i odporności psychicznej.


Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska, kielbratowska.magdalena@gfo.pl