Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 1-3.
Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl


Jakub Zieliński – psycholog, mediator
Pracuje z uczniami z klas 1-3.
W swojej codziennej pracy wspiera młodzież w rozwoju osobistym, w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, z rozwiązywaniem konfliktów. Specjalizuje się w działaniach w zakresie doradztwa zawodowego pomagając uczniom w wyborze kierunku studiów w Polce i za granicą. Prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształtujące u uczniów miękkie kompetencje. Dodatkowo prowadzi diagnozę psychologiczną młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
Wspiera rodziców w obszarze problemów dojrzewania nastolatków, rozwoju młodzieży i wyboru dalszej ścieżki kształcenia ich dzieci.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli poszerzające ich kompetencje pedagogiczne.
zielinski.jakub@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska, kielbratowska.magdalena@gfo.pl