Pod koniec października rozpoczęły się rozmowy indywidualne z uczniami klas drugich Gdańskiego Autonomicznego Liceum, które będą trwały do końca roku szkolnego. Każdy uczeń podczas spotkania grupowego zaproponował dogodne dla siebie terminy spotkań z doradcą zawodowym i na tej podstawie drogą elektroniczną zostaje zaproszony na spotkanie indywidualne. Na podstawie wyników wypełnionych wcześniej kwestionariuszy dotyczących typu orientacji zawodowej oraz wyznawanym przez niego systemem wartości i potrzeb, podczas rozmowy doradczej każdy uczeń ma możliwość bliższego przyjrzenia się sobie, omówienia planów związanych ze swoją przyszłością, usystematyzowania działań.
Z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej związany jest proces decyzyjny, czyli ciąg decyzji przybliżających każdego do wykonywania wybranego zawodu. To trudne wybory  , które wymagają od każdego ucznia zebrania wielu informacji i głębokiego ich przemyślenia. Dlatego wyniki wypełnionych i omówionych testów/kwestionariuszy wraz z opisami i przydatnymi stronami internetowymi licealista zabiera ze sobą, by mógł w najbliższym czasie podjąć racjonalną, najlepszą dla siebie decyzję dotyczącą kierunku studiów i drogi zawodowej.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (listopad 2017)