Pod koniec października rozpoczęły się rozmowy indywidualne z uczniami klas drugich Gdańskiego Autonomicznego Liceum, które będą trwały do końca roku szkolnego. Każdy uczeń podczas spotkania grupowego zaproponował dogodne dla siebie terminy spotkań z doradcą zawodowym i na tej podstawie drogą elektroniczną zostaje zaproszony na spotkanie indywidualne. Na podstawie wyników wypełnionych wcześniej kwestionariuszy dotyczących typu orientacji zawodowej oraz wyznawanym przez niego systemem wartości i potrzeb, podczas rozmowy doradczej każdy uczeń ma możliwość bliższego przyjrzenia się sobie, omówienia planów związanych ze swoją przyszłością, usystematyzowania działań.
Z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej związany jest proces decyzyjny, czyli ciąg decyzji przybliżających każdego do wykonywania wybranego zawodu. To trudne wybory  , które wymagają od każdego ucznia zebrania wielu informacji i głębokiego ich przemyślenia. Dlatego wyniki wypełnionych i omówionych testów/kwestionariuszy wraz z opisami i przydatnymi stronami internetowymi licealista zabiera ze sobą, by mógł w najbliższym czasie podjąć racjonalną, najlepszą dla siebie decyzję dotyczącą kierunku studiów i drogi zawodowej.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (listopad 2017)

 

W zeszły piątek (tj. 27 października) gościliśmy panią Alinę Miłosz-Kloczkowską, sędzię z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, mamę jednej z naszych uczennic. Licealiści z klas o profilu prawniczym mieli okazję otrzymać z „pierwszej ręki” informacje, dotyczące zawodu sędziego karnisty. Pani Kloczkowska opowiadała o trudach pełnionej roli oraz o zamiłowaniu do swojego zawodu. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i porozmawiania indywidualnie z panią sędzią.
Serdecznie dziękuję pani A. Kloczkowskiej za poświęcony uczniom czas. Jednocześnie zapraszam rodziców do współpracy przy tego typu spotkaniach, których celem jest przybliżenie licealistom różnych zawodów.

Jakub Zieliński, psycholog (02.11.2017)

Aby przygotować młodego człowieka do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtować umiejętności umożliwiające mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy, uczniowie drugich klas Gdańskiego Autonomicznego Liceum zostali poddani diagnozie preferencji zawodowych. Na tej podstawie każdy uczeń, podczas rozpoczynających się w listopadzie indywidualnych rozmów doradczych, otrzyma profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określeniu predyspozycji zawodowych oraz analizie swojego potencjału.
W trakcie spotkania z doradcą zawodowym, każdy licealista dostanie także wyniki wypełnionych przez siebie kwestionariuszy, które zostaną wcześniej omówione.  Powinny być one pretekstem do rozmów z najbliższymi na temat świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu, a co za tym idzie, pozytywnego nastawienia nastolatka na uczenie się dla siebie i osiągnięcia indywidualnego sukcesu.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (październik 2017)

To już wieloletnia tradycja, że klasy pierwsze Gdańskiego Liceum Autonomicznego zaczynają rok szkolny od obozu integracyjnego. Tym razem dwudniowy wyjazd odbył się w Sobieszewie, w dobrze znanym nam hotelu. Oprócz zajęć z EDB i spotkań z opiekunem klasy, pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez pracowników PPP „Osiek”. I jak to zwykle bywa podczas warsztatów, nie obyło się bez śmiechu, zdziwienia czy zaskoczenia. W ruch poszły mazaki, kredki, balony i twórcze myślenie. W jeszcze wakacyjnych nastrojach, uczniowie poszczególnych profili mieli okazję poznać się w niestandardowej konwencji.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog (wrzesień 2017)