Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego w szkołach GFO
2018/19

AKTY PRAWNE

●    Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
●    Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


WSTĘP

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Osiek w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że wybór ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego jest procesem wieloetapowym i wieloletnim.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku edukacyjnego, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrekcję oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Osiek oraz opiekunów klas i nauczycieli wszystkich przedmiotów.


CELE WSDZ

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Poznanie świata zawodów i rynku pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Poznanie rynku edukacyjnego i znaczenia uczenia się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy.


REALIZACJA

WSDZ obejmuje pracę z:
●    uczniami,
●    nauczycielami,
●    rodzicami,
●    środowiskiem lokalnym.


WSDZ rada pedagogiczna oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Osiek realizuje poprzez:
●    śledzenie losów zawodowych absolwentów;
●    realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej;
●    prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów i kierunków kształcenia oraz rynku pracy;
●    zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym;
●    włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces doradztwa zawodowego;
●    udział w dniach otwartych szkół i uczelni, Targach Pracy;
●    określenie potrzeb klasy, dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczego klasy;
●    rozwijanie umiejętności rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

WSDZ - WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

●    indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
●    zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;
●    włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły;
●    przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych;
●    gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych;
●    przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.
                               Proponowane tematy spotkań z rodzicami:
●    Rodzic jako doradca
●    Razem dla przyszłości dzieci – współpraca szkoły i rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych
●    Jak wspierać dziecko w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery?
●    Szkoła podstawowa i co dalej? – możliwe ścieżki kształcenia


WSDZ- PRACA Z UCZNIAMI

Tematy zajęć realizowanych w klasach

Szkoła Podstawowa klasy VII i VIII oraz Gimnazjum

1.Rozwój osobisty i poznawanie własnych zasobów:
- Moje zdolności i uzdolnienia
- Świat moich wartości
- Moje mocne strony
- Moje zdrowie, a przyszły zawód
- Moje cele i marzenia
- Czy mam zdolności przywódcze?
- Kreatywność i elastyczność
- Współpraca w grupie
- Zarządzanie czasem
- Przedsiębiorczość - czy można się jej nauczyć?
- Moja rola w grupie, jak mogę wspierać zespół?

2.Rynek pracy i świat zawodów:    
- Zawody przyszłości
- Świat zawodów
- Moje zasoby, a rynek pracy
- Sztuka autoprezentacji

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

- Oferty szkół, profile, kryteria rekrutacyjne
- Uczę się całe życie- jak nabywamy kompetencji i umiejętności

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

- Jak podejmować decyzje?
- Jak stawiać sobie cele i je realizować?
- Plany długo i krótkoterminowe


Liceum Ogólnokształcące

- Jak stworzyć CV i portfolio oraz e-portfolio?
- Dokumenty aplikacyjne i rozmowy rekrutacyjne
- Wyzwania i zadania - kształtowanie odpowiedzialności i zaradności
- Mobilność zawodowa
- Autoprezentacja i kreowanie swojego wizerunku
- Stawianie sobie celów i umiejętność planowania
- Rynek pracy
- Rynek edukacyjny , kryteria rekrutacyjne na uczelniach wyższych
- Moje zasoby i stan zdrowia, a wybór zawodu czy dalszej ścieżki edukacyjnej
- Podstawy prawa pracy, rodzaje umów o pracę, prawa i obowiązki pracownika
- Kształcenie za granicą
- Własna działalność gospodarcza - podstawy

WSDZ jest realizowany na:
- godzinach wychowawczych / spotkaniach klasowych,
- zastępstwach,
- lekcjach wszystkich przedmiotów, zgodnie z podstawą programową,
- zajęciach pozalekcyjnych.

FORMY realizacji zadań:
●    prowadzenie indywidualnych rozmów, wywiadów i konsultacji;
●    prowadzenie zajęć grupowych;
●    gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych, o zawodach, o rynku pracy,                  o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie, promowanie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur itp.);
●    organizowanie spotkań ze specjalistami z instytucji zewnętrznych;
●    organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców);
●    pozyskiwanie i udostępnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych;
●    korzystanie z pomocy instytucji wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe;
●    udział w kursach, warsztatach i szkoleniach związanych z problematyką poradnictwa zawodowego;
●    organizowanie dni tematycznych, np: dzień lekarza, dzień prawnika itp.;
●    organizowanie dni otwartych szkoły – oferta edukacyjna i promocja szkoły.


PODSUMOWANIE

EFEKTY realizacji WSDZ:
●    Świadomy wybór kierunku dalszego kształcenia.
●    Swobodne korzystanie przez uczniów z oferty rynku pracy.
●    Adekwatne do aktualnych realiów planowanie przez uczniów ścieżki zawodowej.
●    Uczestnictwo rodziców w planowaniu przez ich dzieci kariery zawodowej.
●    Aktywna współpraca między szkołami, instytucjami, zakładami pracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
●    Umiejętność perspektywicznego przewidywania rozwoju wybranej przez ucznia ścieżki zawodowej.
●    Elastyczność w kierowaniu swoją karierą zawodową.


Efektem końcowym realizacji programu WSDZ jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtowanie umiejętności umożliwiających mu w przyszłości aktywne funkcjonowanie na rynku pracy.