ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS I-II GDAŃSKIEGO LICEUM AUTONOMICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Kandydaci zainteresowani zakwalifikowaniem się do klas I - II GLA proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w wybranym profilu, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

-  rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka,

- rozmowie dyrektora szkoły z kandydatem,

- analizie dotychczasowych osiągnięć ucznia,

- napisaniu przez kandydata egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz z przedmiotów realizowanych w danym profilu na poziomie rozszerzonym.
Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia opłacić wpisowe.

Nie prowadzimy rekrutacji do klas III.