Zasady rekrutacji uczniów do 4-letniego Gdańskiego Liceum Autonomicznego
na rok szkolny 2020/2021

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w  Gdańskim Liceum Autonomicznym w roku szkolnym 2020/2021 informujemy, że dokumenty wymagane w procesie rekrutacji można przesyłać w formie elektronicznej (skany) na adres mailowy sekretariatu tj. gla@gfo.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Dyrekcją Szkoły:
Monika Biblis
biblis.monika@gfo.pl
Karolina Wej
wej.karolina@gfo.pl

 

Rekrutacja do Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbywa się w ramach kwalifikacji wstępnej oraz w ramach rekrutacji elektronicznej, której zasady rokrocznie ogłasza Pomorski Kurator Oświaty w terminie ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach kwalifikacji wstępnej kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 22 maja 2020r.:
• kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
• deklarację profilową, językową i uczestnictwa w zajęciach religii/etyki,
• poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej oraz poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej wraz z uzyskaną oceną z zachowania,
• dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
• opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).

Wszyscy kandydaci będą zaproszeni na indywidualną rozmowę kwalifikacyjno-profilową z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa kwalifikacyjno-profilowa będzie przeprowadzona z kandydatami w indywidualnie określonym terminie. Rozmowa będzie dotyczyła planów i aspiracji kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz jego zainteresowań, a jej głównym zadaniem będzie określenie poziomu dojrzałości oraz motywacji ucznia do podjęcia nauki w GLA.
W kwalifikacji wstępnej będą brane pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy VII oraz po I semestrze klasy VIII ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów profilowych:
profil medyczny: biologia, chemia, język polski, matematyka;
profil ekonomiczny: geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka;
profil humanistyczny: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka;
profile matematyczne: fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

Informacja o wynikach rekrutacji wstępnej zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym drogą telefoniczną do 12 czerwca 2020r.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych wstępnie do liceum zobowiązani są do zaznaczenia w systemie rekrutacji elektronicznej Gdańskiego Liceum Autonomicznego jako szkoły pierwszego wyboru oraz opłacenia wpisowego w wysokości 1200 zł do 19 czerwca 2020r. (należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną kopię dowodu wpłaty).