Oferta Gdańskiego Liceum Autonomicznego na rok 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum

We wszystkich profilach GLA wybrane przedmioty są realizowane na poziomie rozszerzonym już od klasy I. Uczeń/uczennica danego profilu jest zobowiązany/a do realizacji wszystkich rozszerzeń profilowych do końca klasy II.

Profil Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty uzupełniające Przykładowe kierunki studiów
Matematyczno – fizyczny matematyka
fizyka
informatyka (dla chętnych)
matematyka konkursowa
fizyka konkursowa
fizyka eksperymentalna
grafika komputerowa
kierunki politechniczne, uniwersyteckie: matematyka, fizyka, informatyka, robotyka, architektura**
Matematyczno – informatyczny  matematyka
informatyka
fizyka (dla chętnych)
Medyczny  (biologiczno – chemiczny) biologia
chemia
matematyka*
biologia i chemia laboratoryjna
język łaciński
język angielski medyczny
medycyna, biotechnologia, weterynaria, farmacja, stomatologia, psychologia, ekologia
Ekonomiczno – społeczny geografia
matematyka*
ekonomia
matematyka finansowa
gospodarka przestrzenna, geologia, zarządzanie finansami, nauki ekonomiczne, marketing, socjologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne
Humanistyczny historia
WOS
język polski
matematyka*
historia teatru i filmu
filozofia
historia sztuki
język łaciński
prawo, historia, filologia polska, filozofia, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, lingwistyka, filologie obce, kierunki artystyczne**


*Nauka matematyki w GLA
Nauka matematyki w Gdańskim Liceum Autonomicznym odbywa się w grupach zaawansowania. Do grupy najwyższej realizującej matematykę na poziomie rozszerzonym trafiają z klucza uczniowie profilu matematycznego. Uczniowie pozostałych profili mają możliwość realizacji matematyki na poziomie rozszerzonym pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej.
**Zajęcia z rysunku w GLA
Gdańskie Liceum Autonomiczne oferuje wszystkim zainteresowanym uczniom zajęcia z rysunku  w działającej w szkole pracowni artystycznej. Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Nauka języków obcych w GLA

W Gdańskim Liceum Autonomicznym uczniowie będą uczyć się obowiązkowo dwóch języków obcych: języka angielskiego według rozszerzonego programu nauczania oraz drugiego języka obcego do wyboru (język niemiecki, hiszpański oraz francuski). Zajęcia językowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzane będą testy diagnozujące. Pozwolą one także na ostateczną weryfikację wyboru danego języka jako przedmiotu maturalnego.

Język angielski
Nauczanie języka angielskiego będzie przebiegać według następującej siatki godzin: 4 – 5 – 4. Uczniowie GLA kontynuują w liceum naukę języka angielskiego i realizują rozszerzony program nauczania tego języka więc tym samym są przygotowywani do przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie skutecznie przygotowują się do europejskich oraz amerykańskich egzaminów językowych, takich jak: FCE, CAE, CPE, IELTS, SAT i TOEFL. W ramach uzupełnienia regularnych lekcji angielskiego w ofercie liceum znajdą się także zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w olimpiadach oraz konkursach językowych, zajęcia przygotowujące uczniów do rekrutacji na studia zagraniczne (brytyjskie i amerykańskie procesy rekrutacyjne, personal statements itp.) oraz wydarzenia pod hasłem Dni krajów anglojęzycznych.

Drugi język obcy
Nauczanie drugiego języka obcego w liceum będzie przebiegać według następującej siatki godzin: 3 – 4 – 2. Uczeń rozpoczynając naukę będzie dokonywał wyboru drugiego języka na jednym z dwóch poziomów zaawansowania: jako początkujący lub kontynuujący naukę. Podział na grupy zaawansowania będzie następował po teście diagnostycznym, który uczniowie będą pisać na początku klasy pierwszej. Celem całego procesu nauczania drugiego języka obcego będzie przygotowanie ucznia do sprawnego posługiwania się tym językiem we współczesnym świecie w zakresie czterech kompetencji: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia oraz wyposażenie go w praktyczne umiejętności zastosowania języka, by ułatwić mu funkcjonowanie na rynku pracy.

Uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminów zewnętrznych sprawdzających jego kompetencje językowe takie jak: egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i/lub certyfikat językowy na wybranym poziomie.