Zasady rekrutacji uczniów do 4-letniego Gdańskiego Liceum Autonomicznego
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbywa się w ramach kwalifikacji wstępnej oraz w ramach rekrutacji elektronicznej, której zasady rokrocznie ogłasza Pomorski Kurator Oświaty  w terminie ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w tym roku szkolnym do końca stycznia 2019 roku).

W ramach kwalifikacji wstępnej kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 24 maja 2019r.:
•    kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
•    deklarację profilową, językową i uczestnictwa w zajęciach religii/etyki,
•    poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej oraz poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej wraz z uzyskaną oceną z zachowania,
•    dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
•    opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).

Wszyscy kandydaci będą musieli odbyć indywidualną rozmowę kwalifikacyjno-profilową z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa kwalifikacyjno-profilowa będzie przeprowadzona z kandydatami w indywidualnie określonym terminie. Rozmowa będzie dotyczyła planów i aspiracji kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz jego zainteresowań, a jej głównym zadaniem będzie określenie poziomu dojrzałości oraz motywacji ucznia do podjęcia nauki w GLA.
W kwalifikacji wstępnej będą brane pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy VII oraz po I semestrze klasy VIII ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów profilowych:
profil medyczny: biologia, chemia, język polski, matematyka;
profil ekonomiczny: geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka;
profil humanistyczny: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka;
profile matematyczne: fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

Informacja o wynikach rekrutacji wstępnej zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym drogą telefoniczną do 7 czerwca 2019r.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych wstępnie do liceum zobowiązani są do zaznaczenia w systemie rekrutacji elektronicznej Gdańskiego Liceum Autonomicznego jako szkoły pierwszego wyboru oraz opłacenia wpisowego w wysokości 1200 zł do 14 czerwca 2019r. (należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną kopię dowodu wpłaty).