Oferta Gdańskiego Liceum Autonomicznego na rok 2021/2022

We wszystkich profilach GLA wybrane przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym przez cztery lata nauki w liceum. Przedmioty uzupełniające są realizowane w wybranych latach cyklu czteroletniego.

Profil Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty uzupełniające Przykładowe kierunki studiów
Matematyczno – fizyczny matematyka
fizyka
informatyka (dla chętnych)
matematyka konkursowa
fizyka konkursowa
laboratorium fizyczne
grafika komputerowa
kierunki politechniczne, uniwersyteckie: informatyka,
automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i telekomunikacja, grafika komputerowa, architektura**,
inżynieria, fizyka, matematyka, budownictwo
Matematyczno – informatyczny matematyka
informatyka
fizyka (dla chętnych)
Medyczny  (biologiczno – chemiczny) biologia
chemia
matematyka*
laboratorium biologiczno – chemiczne
chemia medyczna
anatomia
medycyna, farmacja, stomatologia, biologia, biotechnologia, chemia uniwersytecka i politechniczna,
fizjoterapia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, psychologia, ochrona środowiska, dietetyka, kosmetologia
Ekonomiczno – społeczny geografia
język rosyjski
matematyka*
ekonomia
matematyka finansowa
system informacji
geograficznej GIS
ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, turystyka, marketing,
stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geodezja, geologia, geografia, geoinformatyka,
ochrona środowiska, oceanografia, socjologia
Humanistyczny historia
WOS
język polski
matematyka*
filozofia
język łaciński
kulturoznawstwo
historia sztuki
prawo, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, filologia polska, filozofia, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, filologie obce, kierunki artystyczne**


*Nauka matematyki w GLA
Nauka matematyki w Gdańskim Liceum Autonomicznym odbywa się w grupach zaawansowania. Do grupy najwyższej realizującej matematykę na poziomie rozszerzonym trafiają z klucza uczniowie profilu matematycznego.

**Zajęcia z rysunku w GLA
Gdańskie Liceum Autonomiczne oferuje wszystkim zainteresowanym uczniom zajęcia z rysunku w działającej w szkole pracowni artystycznej. Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Nauka języków obcych w GLA
W Gdańskim Liceum Autonomicznym uczniowie będą uczyć się obowiązkowo dwóch języków obcych: języka angielskiego według rozszerzonego programu nauczania oraz drugiego języka obcego do wyboru (język niemiecki, hiszpański oraz francuski). Zajęcia językowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzane będą testy diagnozujące. Pozwolą one także na ostateczną weryfikację wyboru danego języka jako przedmiotu maturalnego.

Język angielski
Nauczanie języka angielskiego w nowym czteroletnim liceum będzie przebiegać według następującej siatki godzin: 4 – 5 – 5 – 4. Uczniowie GLA kontynuują w liceum naukę języka angielskiego i realizują rozszerzony program nauczania tego języka więc tym samym są przygotowywani do przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie skutecznie przygotowują się do europejskich oraz amerykańskich egzaminów językowych, takich jak: FCE, CAE, CPE, IELTS, SAT i TOEFL. W ramach uzupełnienia regularnych lekcji angielskiego w ofercie liceum znajdą się także zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w olimpiadach oraz konkursach językowych, zajęcia przygotowujące uczniów do rekrutacji na studia zagraniczne (brytyjskie i amerykańskie procesy rekrutacyjne, personal statements itp.) oraz wydarzenia pod hasłem Dni krajów anglojęzycznych.

Drugi język obcy
Nauczanie drugiego języka obcego w liceum będzie przebiegać w cyklu czteroletnim według następującej siatki godzin: 3 – 3 – 4 – 2. Uczeń rozpoczynając naukę w czteroletnim liceum będzie dokonywał wyboru drugiego języka na jednym z dwóch poziomów zaawansowania: jako początkujący lub kontynuujący naukę. Podział na grupy zaawansowania będzie następował po teście diagnostycznym, który uczniowie będą pisać na początku klasy pierwszej. Celem całego procesu nauczania drugiego języka obcego będzie przygotowanie ucznia do sprawnego posługiwania się tym językiem we współczesnym świecie w zakresie czterech kompetencji: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia oraz wyposażenie go w praktyczne umiejętności zastosowania języka, by ułatwić mu funkcjonowanie na rynku pracy. Uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminów zewnętrznych sprawdzających jego kompetencje językowe takie jak: egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i/lub certyfikat językowy na wybranym poziomie.