Rekrutacja do Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbywa się w ramach kwalifikacji wstępnej oraz w ramach rekrutacji elektronicznej, której zasady rokrocznie ogłasza Pomorski Kurator Oświaty w terminie ustalonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach kwalifikacji wstępnej kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 18 maja 2022r.:
- kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
- deklarację profilową, językową i uczestnictwa w zajęciach religii/etyki,
- poświadczoną przez szkołę kopię świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej oraz poświadczoną przez szkołę kopię wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej wraz z uzyskaną oceną z zachowania,
- dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
- opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz laureaci i finaliści Olimpiad ujętych w wykazie MEiN przyjmowani są z pominięciem kwalifikacji wstępnej na podstawie złożonych zaświadczeń.

Pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji wstępnej mogą uzyskać 70 punktów według następujących kryteriów:
1. Świadectwo z wyróżnieniem z klasy VII (5 punktów).
2. Oceny z języka polskiego z klasy VII i z pierwszego semestru klasy VIII (maksymalnie 12 punktów*).
3. Oceny z matematyki z klasy VII i z pierwszego semestru klasy VIIII (maksymalnie 12 punktów*).
4. Oceny z klasy VII oraz z pierwszego semestru klasy VIII z wybranych przedmiotów w zależności od profilu:
- profil medyczny: biologia, chemia (maksymalnie 24 punkty*);
- profil ekonomiczny: geografia, język angielski (maksymalnie 24 punkty*);
- profil humanistyczny: historia, wiedza o społeczeństwie (maksymalnie 24 punkty*);
- profile matematyczne: fizyka, informatyka (maksymalnie 24 punkty*).
5. Wolontariat (2 punkty).
6. Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych ujętych w wykazie MEiN (maksymalnie 12 punktów).
7. Ósmoklasiści szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową (3 punkty).
* Ocena odpowiada liczbie punktów.

Dodatkowo wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę kwalifikacyjno-profilową z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa kwalifikacyjno-profilowa będzie przeprowadzona z kandydatami w indywidualnie określonym terminie. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub/i wicedyrektor GLA oraz nauczyciel GLA. Rozmowa będzie dotyczyła planów i aspiracji kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz jego zainteresowań.
Rozmowa może być przeprowadzona online.

Informacja o wynikach rekrutacji wstępnej zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym drogą telefoniczną do 27 maja 2022r.
Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do liceum zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości 1200 zł do 3 czerwca 2022r. (należy dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną kopię dowodu wpłaty).
W momencie uruchomienia elektronicznego systemu rekrutacji Nabór Pomorze uczniowie zakwalifikowani zobowiązani są do zaznaczenia w systemie rekrutacji elektronicznej Gdańskiego Liceum Autonomicznego jako szkoły pierwszego wyboru.